UNItopia News: Brett Computer, Gruppe Peripherie, Artikel 372

-------------------------------------------------------------------------------
Titel: Re: Trackball
Artikel: 372                      Bezug: 371
Verfasser: Menaures                  Datum: 15.05.03 22:25:31
-------------------------------------------------------------------------------
Logitech-kompatible? Bei den Logitech-Treibern kann man die Richtung iirc
beliebig ummappen.