UNItopia News: Brett Smalltalk, Gruppe Witze, Artikel 4894

-------------------------------------------------------------------------------
Titel: UNItopia ist schoen
Artikel: 4894                     Bezug: 0
Verfasser: Linley                   Datum: 12.07.05 10:26:36
-------------------------------------------------------------------------------
Spieler XYZ sagt zu dir: Unitopia ist schoen
Spieler XYZ denkt: hier wird man gequaelt

*g*

Linley