UNItopia News: Brett Schiffe, Gruppe Ausstattung, Artikel 534

-------------------------------------------------------------------------------
Titel: Re: Zwei Wuensche
Artikel: 534                      Bezug: 533
Verfasser: Paule                    Datum: 19.02.04 23:53:25
-------------------------------------------------------------------------------
Wenn Du vergisst nen Bullauge zuzumachen, dann geht der Pott unter.
*fiesgrinsend* 
Paule